اگه یکی ذل بزنه تو چشات تو از رو میری یا اون؟
(52.67%) 59
اون
(47.32%) 53
تو

تعداد شرکت کنندگان : 112